X

4-р сарын 28-30-нд “Барилгын материал, техник технологи”

A8
27m2
A9
27m2
A10
18m2
A11
18m2
B1
9m2
B2
9m2
B3
9m2
B4
9m2
B5
9m2
B6
9m2
B7
9m2
B8
9m2
B66
9m2
A12
18m2
A18
18m2
A19
18m2
A22
18m2
A23
18m2
B9
9m2
B10
9m2
B11
9m2
B12
9m2
B13
9m2
B14
9m2
B15
9m2
B16
9m2
B17
12m2
B60
16m2
B25
9m2
B24
9m2
B23
9m2
B22
9m2
B21
9m2
B20
9m2
B19
9m2
B18
9m2
A7
15m2
A13
18m2
A17
18m2
A20
18m2
A21
18m2
B59
16m2
A24
24m2
B26
9m2
B27
6m2
B28
6m2
B29
6m2
B30
6m2
B31
6m2
B32
6m2
B33
8m2
B40
6m2
B39
6m2
B38
6m2
B37
6m2
B36
6m2
B35
6m2
B34
6m2
B58
16m2
A6
18m2
A14
18m2
A16
18m2
ТАЙЗ
A25
30m2
B41
6m2
B42
6m2
B43
6m2
B44
6m2
B45
6m2
B46
6m2
B47
6m2
B48
10m2
B57
16m2
B55
9m2
B54
9m2
B53
9m2
B52
9m2
B51
9m2
B50
9m2
B49
9m2
A5
18m2
A15
36m2
B56
16m2
A28
2m2
B61
16m2
B62
16m2
B63
16m2
B64
16m2
B65
16m2
A4
27m2
A3
18m2
A2
15m2
A26
18m2
- Захиалагдсан талбай
A1
15m2
Стенд үнэ: 1м2 (НӨАТ-тэй)
A стенд - 290,000₮
A27
25m2
B стенд - 240,000₮

5-р сарын 05-07-нд “International construction fair” 

A8
27m2
A9
27m2
A10
18m2
A11
18m2
B1
9m2
B2
9m2
B3
9m2
B4
9m2
B5
9m2
B6
9m2
B7
9m2
B8
12m2
B46
9m2
A12
36m2
A16
18m2
A19
18m2
A20
18m2
B9
9m2
B10
9m2
B11
9m2
B12
9m2
B13
9m2
B14
9m2
B15
9m2
B16
9m2
B17
12m2
B40
16m2
B21
18m2
B20
18m2
B19
18m2
B18
18m2
A7
15m2
A13
36m2
A17
18m2
A18
18m2
B39
16m2
A21
24m2
B22
12m2
B23
12m2
B24
12m2
B25
20m2
B28
12m2
B27
12m2
B26
12m2
B38
16m2
A6
18m2
A14
36m2
ТАЙЗ
A22
30m2
B29
12m2
B30
12m2
B31
12m2
B32
25m2
B37
16m2
B35
18m2
B34
18m2
B33
18m2
A5
18m2
A15
36m2
B36
16m2
A28
2m2
B41
16m2
B42
16m2
B43
16m2
B44
16m2
B45
16m2
A4
27m2
A3
18m2
A2
15m2
A23
18m2
- Захиалагдсан талбай
A1
15m2
Стенд үнэ: 1м2 (НӨАТ-тэй)
A стенд - 95$
A24
25m2
B стенд - 75$

5-р сарын 12-14-нд “Шинэ орон сууц, Үл хөдлөх хөрөнгө”

A8
27m2
A9
27m2
A10
18m2
A11
18m2
B1
9m2
B2
9m2
B3
9m2
B4
9m2
B5
9m2
B6
9m2
B7
9m2
B8
12m2
B46
9m2
A12
36m2
A16
18m2
A19
18m2
A20
18m2
B9
9m2
B10
9m2
B11
9m2
B12
9m2
B13
9m2
B14
9m2
B15
9m2
B16
9m2
B17
12m2
B40
16m2
B21
18m2
B20
18m2
B19
18m2
B18
18m2
A7
15m2
A13
36m2
A17
18m2
A18
18m2
B39
16m2
A21
24m2
B22
12m2
B23
12m2
B24
12m2
B25
20m2
B28
12m2
B27
12m2
B26
12m2
B38
16m2
A6
18m2
A14
36m2
ТАЙЗ
A22
30m2
B29
12m2
B30
12m2
B31
12m2
B32
25m2
B37
16m2
B35
18m2
B34
18m2
B33
18m2
A5
18m2
A15
36m2
B36
16m2
A28
2m2
B41
16m2
B42
16m2
B43
16m2
B44
16m2
B45
16m2
A4
27m2
A3
18m2
A2
15m2
A23
18m2
- Захиалагдсан талбай
A1
15m2
Стенд үнэ: 1м2 (НӨАТ-тэй)
A стенд - 290,000₮
A24
25m2
B стенд - 240,000₮
Binding error: